Kotle - základní informace

Citát: Řekni, v jakém kotli topíš a já ti řeknu, jak škodíš svému okolí.

Teplovodní kotle reprezentují tradiční způsob vytápění a ohřevu teplé vody. Palivo, nejčastěji uhlí, dřevo, dřevěné brikety a dřevní pelety ohřívá teplonosné médium, kterým je nejčastěji voda.

Asi každý se setkal s kouřícími komíny, které obtěžují Vás i Vaše okolí se zapáchajícím kouřem. Každého určitě při pohledu na takový kouř napadne, co všechno lidé spalují.

Otázka by ale také mohla znít „V čem to lidé spalují“.

Technické požadavky na kotle do 50 kW určené pro rodinné domy ustanovuje od roku 2000 evropská norma ČSN EN 303-5. Dle této normy jsou teplovodní kotle na pevná paliva rozděleny do 3 základních tříd.

Podíváme-li se blíže na problematiku spalování v rodinných domech, zjistíme, že většina kotlů v rodinných domech splňuje pouze 1. a 2. třídu.

Následující tabulka obsahuje informace o množství oxidu uhelnatého ve spalinách z kotlů dle jednotlivých tříd. (ČSN EN 303-5)

dodávka paliva palivo CO
[mg/m3 při 10 % O2]
minimální účinnost
[%]
CO
[mg/m3 při 10 % CO]
třída 1 třída 2 třída 3 třída 1 třída 2 třída 3 ATMOS C18S
ruční biologické (biomasa) 25000 8000 5000 51-57 61-67 71-77 neměřeno
fosilní (uhlí) 25000 8000 5000 615
samočinná biologické 15000 5000 3000 -
fosilní 15000 5000 3000 -

1. třída 25000 mg/m3(při této hodnotě kotel značně kouří) - klasické kotle

2. třída 8000 mg/m3

3. třída 5000 mg/m3 (pouhým okem nevidíme kouř) - zplynovací kotle

Technologicky vyspělé kotle s ruční dodávkou paliva (např. kotle Atmos) dosahují vysoké účinnosti kolem 81-89% v regulovatelném rozsahu 30-100% výkonu. Vyšší účinnost těchto zplynovacích kotlů, možnost dobré regulace výkonu přináší úsporu paliva o min. 20 až 30 % v porovnání s kotli nižších tříd.

V tabulce je uveden pro srovnání kotel na dřevo a uhlí Atmos C18S, na kterém bylo při hnědém uhlí při jmenovitém výkonu na měřeno CO = 615 mg/m3, OGC=37mg/m3 prach= 50mg/m3 (přepočteno na 10% O2).

V okolních státech jako je Rakousko a Německo se dnes díky dodržování přísné normy EN 303-5 s klasickými prohřívacími a odhořívacími kotli prakticky nesetkáme. V těchto zemích je povolen prodej kotlů pouze ve třídě 3.

Kotle dále můžeme rozdělit podle spalovaného paliva:

  • Kotle na dřevo
  • Kotle na uhlí
  • Kotle na dřevěné brikety
  • Kotle na dřevní pelety (rostlinné atp.)

Slovníček a vysvětlení jednotlivých typů kotlů

Tepelná účinnost
poměr mezi teplem předaným kotlové vodě a součinem výhřevnosti při konstantním tlaku paliva a spotřeby paliva za jednotku času (vyjadřuje se v %).
Jmenovitý výkon
největší tepelný výkon stanovený a zaručený výrobcem, kterého lze dosáhnout při trvalém provozu a při tepelné účinnosti uvedené výrobcem (vyjadřuje se v kW).
Kotle prohořívací
Převážně se jedná o kotle litinové s ruční dodávkou paliva,ve kterých palivo postupně prohořívá v násypce. Spaliny jsou odváděny přes palivo.
Regulace těchto kotlů je možná pouze změnou množství paliva v násypce. Palivem by v těchto kotlích mělo být černé uhlí nebo koks. Většinou je ale z důvodu ceny používáno nevhodně hnědé uhlí.
Z ekonomického důvodu (pořizovací cena kolem 20 000 Kč) patří u nás mezi nejrozšířenější. Účinnost těchto kotle je kolem 50%. Poznat majitele takového kotle lze podle tmavého kouře stoupajícího z komína.
Dle emisí se tyto kotle řadí do 1.třídy.
Kotle odhořívací
V této kategorii jsou zastoupeny především kotle ocelové s ruční dodávkou paliva. Tyto kotle jsou vybaveny posuvným roštem a spalují na principu odhořívání.
V těchto kotlích neprohořívá celé palivo v násypce, ale odhořívá pouze palivo v její spodní části. Spaliny jsou vedeny mimo násypku. Regulace tohoto typu kotlů je řešena množstvím přivedeného vzduchu. Tyto kotle lze již použít i pro hnědé uhlí a kusové dřevo včetně dřevního odpadu. Účinnost je cca 60% a emisně se řadí do II. třídy.
Kotle rozšířeny díky nízké pořizovací ceně (20 000 Kč).
Kotle zplynovací
Zplynovací kotle jsou vyrobeny z ocelových plechů a jsou určeny pro spalování paliv s ručním přikládáním (kusové dřevo, brikety a uhlí)
Tyto kotle dosahují účinnosti pře 80% a emisně se řádí převážně do 3.třídy.
Z důvodu vysoké ceny jsou u nás tyto kotle málo rozšířeny. (Přes 30 000 Kč) Tyto kotle je nutné zapojit s mísící armaturou (čtyřcestný/třícestný ventil, Laddomat), jinak se v důsledku podchlazování kotle snižuje jeho životnost. (Tvorba nízkoteplotní koroze)
Relativní nevýhodou jsou nároky na použité kusové dřevo, které musí být o vlhkosti max. 20%.
Tyto kotle jsou velice rozšířené v okolních státech jako je Německo a Rakousko.
Kotle automatické
Představují nejmodernější technologii spalování na principu samočinné dodávky paliva. Automatické kotle spalují paliva uhlí o zrnitosti ořech2 a dřevěné a rostlinné pelety. Díky automatickému podávání paliva se komfort vytápění blíží vytápění plynem či elektřinou.
Relativně vysoká cena (přes 40 000 Kč) je vykoupena úsporou času na přikládání, štípaní dřeva, lepší provozní účinností ( 90%), snadnější regulací (30-100%) a v neposlední řadě úsporou paliva a tedy i financí.

Zpět na úvodní stránku www.termowatt.cz