Automatické kotle

Automatické kotle (všechny nabízené automatické kotle splòují emisní požadavky dle ÈSN EN 303-5 tøídy 3)

Všechny uvedené typy kotlù jsme schopni dodat s montáží k zákazníkovi z Èeské Lípy a okolí do cca 50 Km (Liberec, Dìèín, Ústí nad Labem, Nový Bor atd.)

Automatické kotle spalující biomasu (peletky) jsou v programu Zelená úsporám dotovány èástkou 95 000 Kè.

Automatické kotle ATMOS

Automatické kotle na døevní pelety (D15P, D20P, D30P, D45P).

Výkon kotle a další funkce hoøáku jsou øízeny elektronickou regulací, která umožòuje pøizpùsobit chod kotle konkrétním podmínkám celého systému.

Atmos na pelety

Doplòování pelet, èištìní spalovací komùrky hoøáku a vybírání popela provádíme, jednou za 1 - 30 dní, a to podle kvality pelet a velikosti zásobníku. V pøípadì potøeby je možné kotle vybavit automatickým odpopelòovacím systémem pro komfortní vytápìní s minimální obsluhou.

Velkou výhodou automatických kotlù ATMOS na pelety je i to, že v pøípadì, že vyjmeme z kotle hoøák a nahradíme jej víkem, je možné v nich pro pøípad nouze topit i døevem.

Kotle jsou vybaveny hoøáky, které jsou urèeny pouze pro kvalitní bílé pelety z mìkkého døeva bez kùry o prùmìru O 6-8 mm, o délce 10-25 mm a výhøevnosti 16-19 MJ.kg .

Úèinnost kotlù je podle typu 90 – 93%, kotle jsou dotované ze SFŽP „Zelená úsporám“ pro domácnosti pod è. SVT796 typ D15P, pod è. SVT802 typ D20P, pod è. SVT805 typ D30P a pod. è. SVT807 typ D45P.

Kombinace klasického zplynovacího kotle ATMOS a hoøáku na pelety

Pøidáme-li ke zplynovacímu kotli ATMOS hoøák na pelety, získáme plnohodnotný automatický kotel s možností topit i na kusové døevo.

Hoøáky na pelety pro zplynovací kotle na døevo, døevìné brikety, uhlí a uhelné brikety lze doplnit ke každému zplynovacímu kotli do jmenovitého výkonu 40 kW, který je vybaven odtahovým ventilátorem. Hoøáky A 25, IWABO VILLA S1, ERATO GP 20 jsou urèeny pouze pro kvalitní bílé pelety z mìkkého døeva bez kùry o prùmìru O 6-8 mm, o délce 10-25 mm a výhøevnosti 16-19 MJ/kg.

Hoøáky nejsou urèeny pro pelety, které se spékají ve spalovací komùrce hoøáku, a je proto tøeba spalovací komùrku hoøáku èistit jednou za 1 - 3 dny. Hoøáky pøedstavují øešení úpravy vytápìní, kdy místo nízké ceny za palivo požaduje uživatel komfort minimální obsluhy.

Kombinované kotle Atmos (DC 15EP(L), DC 18SP(L), DC 25SP(L), DC 32SP(L))

Jsou urèeny pro zplynování døeva (vrchní dvoje dvíøka) s možností volby instalace hoøáku do spodních dvíøek: pelety, zemní plyn, nebo extra lehký topný olej (ETO).

Primárním palivem je suché døevo a kotel provozujete jako zplynovací kotel na døevo. Po vyhoøení paliva se automaticky zapne hoøák na pelety nebo zemní plyn, popø. LTO.

Kotel je konstruován jako tìleso se tøemi pod sebou posazenými komorami. Vrchní dvì komory slouží ke zplynování døeva, tak jak to známe u klasických zplynovacích kotlù, tøetí, nejspodnìjší komora je zepøedu osazena požadovaným hoøákem a vyložena keramikou pro optimální kvalitu spalování.

Spalovací systémy jsou od sebe oddìleny vodním pláštìm, a navzájem se tak pøíliš neovlivòují. Díky tomu dosahuje kotel vysoké úèinnosti pøi topení jednotlivými palivy.

Odvod spalin do komína je øešen jedním výstupním hrdlem, a proto vystaèíme s jedním komínem. Kotle mají vysokou úèinnost pøi jednotlivých palivech - prakticky stejnou jako u speciálních kotlù na ETO, zemní plyn nebo pelety (až 92,3 % pøi jmenovitém výkonu).

Dotovaný je pouze kotel v provedení døevo v kombinaci s hoøákem na pelety pro domácnosti pod è. SVT3466 typ DC18SP, pod è. SVT3477 typ DC25SP a pod è. SVT3482 typ DC32SP.

Ke stažení

Zplynovací kotle ATMOS s úpravou pro hoøák na pelety

Zplynovací kotle na døevo lze opatøit rozšiøující sadou, díky které lze zabudovat do horních dvíøek kotle hoøák na pelety.

Na upravený kotel lze žádat dotaci jako na kotel automatický a to vhodnotì 95 000 Kè.

Dotované kotle jsou registrovány v programu zelená úsporám pod è. SVT3886 typ DC18S, pod è. SVT8598, typ DC25S, pod è. SVT5157 typ DC24RS a SVT5167, typ DC30RS.

Ke stažení

Automatické kotle Agromechanika Lhenice

Automatický teplovodní kotel AM 24 Licotherm, AM 42 Licotherm

Automatický teplovodní kotel LICOTHERM je urèen k vytápìní objektù s tepelnou ztrátou do 25 kW (resp. 45 kW). Konstruován je pro spalování pevných paliv do zrnitosti 25 mm pøedevším hnìdého uhlí oøech2 a døevních pelet, v pøípadì nutnosti v nìm lze doplòkovì spalovat také kusové døevo.

Díky elektronické regulaci, velkému zásobníku paliva (340 l) a velkému popelníku (40l) je umožnìn nìkolikadenní bezobslužný provoz. Pøi spalování spékavých paliv èi provozu na maximální výkon je nutná kontrola kotle v délce 5 minut dennì. Princip retortového hoøáku umožòuje zapálit kotel pouze na zaèátku topné sezóny, regulace poté kotel udržuje v pohotovostním stavu tak, aby mohl bìhem krátké doby nabìhnout na optimální provoz

Kotel tvoøí dva základní celky kotlové tìleso a hoøák. Kotlové tìleso je ocelové konstrukce s litinovými dvíøky. Èásti kotle, které pøicházejí do styku se spalinami, jsou vyrobeny z kvalitních plechù tloušky 6 mm. Rošt i retorta jsou vyrobeny z kvalitní litiny.

Kotel je v provedení BIO dotován. Kód è. SVT709.

Ke stažení:

 

Automatické kotle EKOEFEKT

Automatický kotel na uhlí Ekoefekt E- 48

Kotel je  vybaven otáèivým roštem, kterým je pøesnì regulován proces hoøení. Otáèení roštu zajišuje pøísun uhlí z násypky, hoøení za dostateèného a øízeného pøístupu vzduchu a odvod vyhoøelého paliva – škváry do popelníku.

V pøípadì, že není tøeba vytápìt, napø. bìhem dne, je oheò utlumen a doutná pouze nìkolik uhlíkù a to i v pøípadì 24 hodin výpadku elektøiny. Zatápìní se provádí velice jednoduchým zpùsobem na zaèátku topné sezóny.

Doplòování paliva – zauhlování a odpopelnìní se provádí ruènì 1× za 1 – 3 dny. Kotel je bez elektroniky.

Úèinnost kotle je v závislosti na uhlí až 80%. Kotle nejsou dotované, jejich výhodou jsou nízké provozní náklady cca 0,90 Kè/kWh.

 

Automatické kotle Ekoefekt E-23

Palivem mùže být uhlí, biomasa - pelety E-BIO 23 jsou vybaveny retortovým hoøákem Ling a automatickou regulací. Kotle poskytují vysokou úèinnost spalování 85 – 90% v závislosti na druhu paliva.

Kotel Ekoefekt E-23 lze dovybavit pevným roštem a jednoduchým zpùsoben „v 5 minutách“ zmìnit palivo na suché polenové døevo.

Dotovaný je pouze kotel na biomasu Ekoefekt E-BIO 23 s palivem døevní peleta pro domácnosti pod kódem è. SVT362.

Ke stažení

 

Automatické kotle VERNER

Automatické kotle na obilí, pelety a kukuøici VERNER A251, A501

Verner A251

Kotel Verner A251 (25kW) a A501 (48kW) jsou komfortní, úsporné (úèinnost 91%) a ekologické vytápìní pro celoroèní ohøev teplé užitkové vody rodinných domù, bytových jednotek, zemìdìlských budov, škol, hotelù, dílen, malých provozoven a obdobných objektù.

Kotle VERNER jsou urèeny pro spalování døevních pelet a hlavnì také zemìdìlských produktù - pšenice, ovsa, žita, tritikále, jeèmene, kukuøice, hoøèice, øepky olejky, alternativních pelet z obilných plev, energetických rostlin a obilné nebo øepkové slámy slámy

Kotle umožòují spalování i paliv s vyšším podílem spékavého popela. Díky této schopnosti, lze palivo získat i u zemìdìlcù v blízkém okolí. Jedná se pøedevším o alternativní pelety nebo obilí. Násypky kotlù lze navíc dovybavit dìlicí pøepážkou, která umožòuje øízené spalování více druhù paliv najednou

Díky schopnosti kotle spalovat zemìdìlské produkty jsou náklady na vytápìní až o 2/3 nižší v porovnání s vytápìním zemním plynem. Kotle se vyznaèují i nízkou spotøebou elektrické energie. Kotle jsou dotovány pro domácnosti z programu „Zelená úsporám“ pod è. SVT713 pro typy A251, A251LS, A251.1 a pod è. SVT588 pro typ A501 resp. A501LS.

Ke stažení:

 

VIADRUS

Automatický kotel na døevní pelety Viadrus Woodpell

V provedení (5 èl. 16 kW, 7 èl. 26 kW) jsou urèeny k úspornému a ekologickému vytápìní v automatickém režimu s minimálními nároky na obsluhu kotle. Pøedepsaným palivem jsou døevní pelety.

Palivo je do hoøáku dopravováno samospádem, propojení s libovolným zásobníkem je realizováno ohebnou propadovou hadicí. Do spalovací komory ústí hoøák uchycený na spodních dvíøkách kotle, nad nímž je umístìna žáruvzdorná klenba usmìròující hoøení a pøíznivì ovlivòující hodnoty emisí. Modulaèní automatický regulátor ovládá èinnost kotle vèetnì automatického zapalování a umožòuje rovnìž ruèní režim ovládání kotle, což lze s výhodou využívat zejména pøi uvádìní kotle do provozu.

Kotel je dotován pro domácnosti z programu „Zelená úsporám“ a evidován pod è. SVT1394 (pouze 7èl. provedení).

Ke stažení:

 

Automatický kotel na døevní pelety Viadrus Hercules ECO

Viadrus Hercules ECO je k dispozici v provedení (5 èl. 24 kW, 10 èl. 42 kW). Tento kotel v sobì ideálním zpùsobem propojuje ekologické komfortní vytápìní a dlouhodobou životnost litinového výmìníku.

Do spalovací komory ústí hoøák, nad nímž je umístìna keramická klenba a keramické desky, které usmìròují hoøení a mají pøíznivý vliv na hodnoty emisí.

Palivo je do hoøáku dopravováno pomocí dvou šnekových dopravníkù se samostatnými pohony, které jsou propojeny ohebnou propadovou hadicí. Tím je zabránìno pøípadnému prohoøívání cest, èímž je zajištìna bezpeènost provozu kotle.

Kotel je vyrábìn ve dvou variantách: „nový design“ a „starý design“. Liší se v designu a regulátoru kotle. Díky pøepadu paliva pøes ohebnou hadici je možná variabilnost umístìní zásobníkù – pravá/levá strana.

Kotel dodávaný pod oznaèením HERCULES ECO „nový design“ obsahuje automatické zapalování kotle i variantu možného propojení se solárními systémy. Díky nízkým emisím byla kotli HERCULES ECO udìlena znaèka „Ekologicky šetrný výrobek“.

Kotel je dotován pro domácnosti z programu „Zelená úsporám“ a evidován pod è. SVT1409 (5èl.), SVT1410 (10èl.)

Ke stažení:

 

Kombinované automatické kotle VIADRUS EKORET 15 a 25

Viadrus vyrábí kotle v provedení EKORET 15 (3 èl. 15 kW) a EKORET 25 (4 èl. 25 kW). Lze v nich spalovat pelety a hnìdé nebo èerné uhlí.

Pøi zachování vysokého uživatelského komfortu dávají možnost volby paliva a tím i možnost pružnì reagovat na zmìny jejich cen.

Hlavní èástí kotle EKORET je litinový výmìník zaruèující vysokou životnost kotle. V ocelovém podstavci kotle je umístìn retortový hoøák se smìšovaèem, nad ním jsou umístìny keramické desky, které usmìròují hoøení a odráží teplo zpìt do hoøáku a napomáhají tak dokonalému spalování. Pøísun paliva do hoøáku je proveden šnekovým podavaèem ze zásobníku kotle pøes retortu na litinový rošt.

Bezpeènostní prvky - kotel je proti prohoøení paliva chránìn teplotním èidlem na rouøe šneku, v pøípadì výpadku elektrické energie tavnou tepelnou pojistkou, která je umístìna v zásobníku kotle.

Regulátor kotle umožòuje nastavení podavaèe paliva, èerpadla ohøívaèe vody, obìhového èerpadla, ventilátoru se škrtící klapkou. Regulátor je vybaven teplotními èidly a obsahuje také výstup na pokojový termostat. U kotle lze zvolit vìtší nebo menší velikost zásobníku paliva, rovnìž je možné zvolit levé nebo pravé provedení kotle. Kotle nejsou dotovány.

Ke stažení:

Kombinovaný litinový kotel VIADRUS HERCULES DUO

Kotel Hercules (automat na hnìdé uhlí 21 kW; ruènì døevo 16 kW) je urèen k úspornému vytápìní zejména rodinných domù.

Kotel lze použít ve dvou režimech:

Pøi ruèním režimu je v horní polovinì kotle možné spalování koksu, èerného uhlí a kusového døeva.

V automatickém režimu lze v hoøáku, který je umístìn v podstavci kotle spalovat èerné uhlí, hnìdé uhlí nebo døevní pelety pøedepsané velikosti, které jsou do hoøáku pøivádìny ze zásobníku. íku.

Hlavní èástí kotle je litinový výmìník zaruèující vysokou životnost kotle. V ocelovém podstavci kotle je umístìn retortový hoøák se smìšovaèem a pøísun paliva do hoøáku je proveden šnekovým podavaèem ze zásobníku kotle pøes retortu na litinový rošt. Kotel je proti prohoøení paliva chránìn teplotním èidlem na rouøe šneku, v pøípadì výpadku elektrické energie tavnou tepelnou pojistkou, která je umístìna v zásobníku kotle. Kotel není dotován.

Ke stažení:

 

 

Zpìt na úvodní stránku www.termowatt.cz