Nová Zelená úsporám - TermoWatt s.r.o

Již v letech 2009-2010 jsme úspěšně našim zákazníkům zajišťovali žádosti o datace z programu Zelená úsporám.

V současnosti se dotační program jmenuje Nová Zelená úsporám.

Dotace Nová Zelená úsporám podporují solární systémy a tepelná čerpadla včetně ostatních vyjmenovaných ekologických zdrojů vytápění. Žádosti o dotace jsou přijímány pro realizace od 1.1.2013 v několika výzvách v roce.  V současné době (1.4.2014) se jedná již o druhou vzýzvu (druhé kolo).

Aktuální informace o dotacích naleznete na www.novazelenausporam.cz

Podmínky pro získání dotace Nová Zelená úsporám

 • Zkolaudovaný rodinný dům ( nebo kolaudace nejpozději do 9 měsíců od podání žádosti, vnitřní podlahová plocha do 350m2)
 • Žadatel o dotaci musí být vlastník nemovitosti a musí mít bankovní účet
 • Splnění technických parametrů systému - zajistí TermoWatt s.r.o.
 • Dodavatel musí být v seznamu odborných dodavatelů SOD (TermoWatt - odkaz na SOD)

Průběh žádosti o dotaci z programu Nová Zelená úsporám

 • Elektronické podání žádosti
 • Doručení dokumentů vyžadovaných před realizací (do 3 kal. dnů– dříve 8 dnů)
 •  Kontrola úplnosti a formální správnosti (případně: Výzva k odstranění nedostatků do 8  8 kal. dnů)
 •  Specifická kontrola (případně: Výzva k odstranění nedostatkůdo 30 kal. dnů)
 •  Akceptace žádosti
 • Evidence ukončení realizace do informačního systému a doložení dokumentů vyžadovaných po realizaci (do 9 měsícůod akceptace žádosti)
 • Závěrečné vyhodnocení žádosti (případně: Výzva k odstranění nedostatků do 30 kal. dnů)
 •  Registrace a stanovení výdajů
 • Výplata podpory do 90 dnů o de dne vydání Registrace

Dokumenty vyžadované před realizací  (před montáží)

 • Formulář žádosti o podporu
 • Doklad o projednání stavebního záměru s místněpříslušným stavebním úřadem (pouze u solárního systému a tepelného čerpadla země-voda a voda-voda)
 • Výpis z katastru nemovitosti ne starší než 90 dní (na CZECHPOiNTU České pošty na počkání
 • Plná moc s ověřenými podpisy zmocnitele i zmocněnce - v případě, že bude dotaci vyřizovat někdo jiný
 • Souhlasné prohlášení spoluvlastníků - pokud je více vlastníků nemovitosti (například manžel-manželka)
 • Prohlášení a závazky žadatel
 • Odborný posudek - projekt prokazující splnění podmínek programu - vyhotoví autorizovaná osoba - zajistí TermoWatt s.r.o.
 • Krycí list technických parametrů
 • Doklad o vlastnictví bankovního účtu

Dokumenty vyžadované po realizací  (po montáží)

 • Formulář„Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů“
 • Soupis faktur
 • Faktury (včetnězálohových) za realizaci podporovaného opatření
 • Soupis provedených prací s podpisy žadatele a dodavatele
 • Potvrzení o úhradě - banka
 • Doklad o ukončení realizace – předávací protokol (identifikace nemovitosti, žadatele a dodavatele, díla, datum, podpisy)
 • Akceptační dopis

Příklady ceny dodávky při započtení dotace Nová Zelená úsporám

Nabídka tepelného čerpadla pro rodinný dům do 8kW s dotací 55 000Kč

Nabídka na dodávky a montáže tepelného čerpadla vzduch - voda při současné výměně kotle na tuhá paliva (nebo vyjmenovaná fosilní paliva - olej atp.)

POLOŽKA jedn. Cena/jedn. Suma  
Vnější jednotka NIBE AMS 10-8 - akce 1 88 000 50 000
Vnější jednotka NIBE AMS 10-12 - akce 0 110 000 0
Vnější jednotka NIBE ASM 10-16 0 137 000 0
Systémová jednotka NIBE ACVM 270 - akce 1 130 000 95 000
UKV 102 - vyrovnávací nádrž na zpátečku 0 9 750 0
Konzole na zeď pro  NIBE AMS 10-8 a 10-12 0 2 000 0
Konzole na základ pro NIBE AMS 10-8 a 10-12 1 2 500 2 500
Instalační materiál chladivového okruhu  1 6000 6 000
Montáž chladivového okruhu + připojení elektro (materiál+ práce) 1 5000 5 000
Topenářské práce a materiál - připojení na topení a vodu do 3m v kotelně 1 12000 12 000
Schválení instalace technikem NIBE 1 5 000 5 000
Celkem bez 15% DPH     175 500
Cena celkem s 15% DPH 201 825
DOTACE NZÚ 55 000Kč 1 -55000 -55000
Projektová dokumentace 1 15000 15000
Dotace na projektovou dokumentaci 1 -5000 -5000
Celkem cena po započtení dotace vč. DPH 15%     156 825

Více o navrženém tepelném čerpadle v příloze ke stažení: tepelné čerpadlo NIBE SPLIT SET 1 s dotací Nová Zelená úsporám

Ukázky z instalace tepelných čerpadel naleznetee v sekci reference

Nabídka tepelného čerpadla pro rodinný dům do 10kW s dotací 55 000Kč

Nabídka na dodávky a montáže tepelného čerpadla vzduch - voda při současné výměně kotle na tuhá paliva (nebo vyjmenovaná fosilní paliva - olej atp.)

POLOŽKA jedn. Cena/jedn. Suma  
Vnější jednotka NIBE AMS 10-12 1 110 000 60 000
Systémová jednotka NIBE ACVM 270 1 130 000 95 000
Konzole na zeď pro  NIBE AMS 10-8 a 10-12 0 2 000 0
Konzole na základ pro NIBE AMS 10-8 a 10-12 1 2 500 2 500
Instalační materiál chladivového okruhu 1 6000 6 000
Montáž chlad. a zapojení elektro + mat. práce 1 5000 5 000
Prodloužená záruka 5let+10let (ceníková cena 10000 Kč) 0 7000 0  
Topenářské práce a materiál (napojení na topení a vodu do 3m v kotelně 1 12000 12 000
Schválení instalace technikem NIBE 1 5 000 5 000
Revize pro změnu sazby na tepelné čerpadlo D56d        
Celkem bez 15% DPH     185 500
Cena celkem s 15% DPH     213 325
DOTACE NZÚ 55 000Kč 1 -55000 -55000
Projektová dokumentace 1 15000 15000
Dotace na projektovou dokumentaci 1 -5000 -5000
Celkem cena po započtení dotace vč. DPH 15%     168 325

Více o navrženém tepelném čerpadle v příloze ke stažení: tepelné čerpadlo NIBE SPLIT SET 2 s dotací Nová Zelená úsporám

Ukázky z instalace tepelných čerpadel naleznetee v sekci reference

Pro vyšší tepelné ztráty Vám orientační cenu rádi sdělíme telefonicky, emailem, osobně.

Zelená úsporám ve zkratce

Pro naše zákazníky zařizujeme  potřebné dokumenty pro podání žádosti o prostředky z programu Nová zelená úsporám. Nová Zelená úsporám(Posouzení, projekt, dodávku a montáž zařízení)

Každá zakázka je navržena a realizována s ohledem na aktuální požadavky programu a proto máte  jistotu, že peníze získáte.

Aktuálně lze žádosti podat  od 1.4.2014 - 31.10.2014, nebo do vyčerpaní alokované částky 1 900 000 000 (1mld. a 900 mil. korun).

Žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů jsou fyzické osoby osoby.

V rámci Výzvy budou podporována následující opatření (podrobná specifikace je k dispozici v Příloze II Směrnice MŽP č. 1/2014):

 1. Oblast podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
 2. Oblast podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 3. Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie - tepelná čerpadla, solární systémy a kotle na biomasu.


Harmonogram I. Výzvy

Zahájení příjmu žádostí: 1. dubna 2014
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. října 2014 do 12:00 hodin
Alokace finančních prostředků na Výzvu: nejvýše 1 900 000 000,- Kč

Dokumenty vyžadované při podání žádosti

 1. Vyplněný formulář žádosti o podporu.
 2. Doklad o projednání stavebního záměru s místně příslušným stavebním úřadem (nepředkládá se u podoblasti podpory C. 2 s výjimkou instalace tepelných čerpadel typu voda – voda /C.2.5/ a tepelných čerpadel země – voda /C.2.6/).
 3. Výpis z katastru nemovitostí ne starší 90 dní.
 4. Doklad o právní subjektivitě (dokládají pouze právnické osoby či fyzické osoby podnikající v oblasti poskytování bydlení, doklad nesmí být starší 90 dní).
 5. Plná moc s ověřenými podpisy zmocnitele i zmocněnce (v případě, kdy je žadatel při vyřizování žádosti zastupován třetí osobou).
 6. Souhlasné prohlášení spoluvlastníků (v případě, kdy žadatel není jediným vlastníkem předmětné nemovitosti zapsaným v listu vlastnictví, podpisy na souhlasném prohlášení spoluvlastníků musí být úředně ověřeny).
 7. Odborný posudek (dle specifikace Přílohy č. II/8 Směrnice MŽP č. 1/2014).
 8. Průkaz energetické náročnosti budovy (pouze pro žádosti z oblasti podpory A, B).
 9. Krycí list technických parametrů (vyhotovený a autorizovaný zpracovatelem energetického posudku).
 10. Dokumenty k veřejné podpoře (pokud projekt naplňuje znaky veřejné podpory).
 11. Doklad o vlastnictví bankovního účtu.

V případě žádostí podaných po ukončení realizace předkládá žadatel při podání žádosti také dokumenty prokazující ukončení realizace podporovaných opatření (dle specifikace v Příloze II/7 Směrnice MŽP č. 1/2014).

Pravidla způsobilých výdajů

Způsobilé jsou pouze výdaje za dodávky nebo služby prokazatelně zahájené a provedené po rozhodném datu 1. 1. 2013. Způsobilými výdaji jsou takové výdaje, které jsou přímo a výhradně spojeny s realizací podporovaných opatření splňující podmínky Programu.

Způsobilé výdaje pro oblast podpory C

V této oblasti podpory jsou způsobilé všechny výdaje přímo související s dodávkou a montáží podporovaného opatření do budovy.

V podoblasti podpory C.4 je způsobilým výdajem také měření průvzdušnosti obálky budovy včetně vyhotovení protokolu o měření.

V podoblasti podpory C.5 jsou způsobilé výdaje na zpracování odborného posudku, tj. na zpracování projektové dokumentace a energetického posudku.

Více informací naleznete v textu Výzvy.

Přehled výše dotace pro oblast C (tepelná čerpadla, solární systémy atd.)

Dotace 2014

Více informací naleznete na:


Nová Zelená úsporám s TermoWatt s.r.o.

Dotace z programu Nová Zelená úsporám společnost TermoWatt s.r.o. pro své zákazníky zajistí v celé České republice a to především ve městech Česká Lípa, Praha, Nový Bor, Mimoň, Liberec, Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav, Chrastava, Bedřichovm Jablonec nad Nisou,Varnsdorf, Rumburk, Kosmonosy, Dobrovice,Nymburk, Mělník,Poděbrady, Jičín, Turnov,Semily, Železný Brod,Štětí, Neratovice, Lovosice, Doksy, Cvikov, Stráž pod Ralskem, Kamenický Šenov, Jablonné v Podještědí, Zákupy, Žandov, Ralsko, Dubá, Brniště, Skalice u České Lípy, Stružnice, Jestřebí, Kravaře, Sosnová, Sloup v Čechách, Provodín, Horní Police, Nový Oldřichov, Zahrádky, Svor, Blíževedly, Volfartice, Dubnice, Kunratice u Cvikova a jejich a okolí.