Aktuality - archiv

Přejít na hlavní stránku. Přejít na aktuality.

23.10.2014 - Akce na tepelná čerpadla NIBE PODZIM 2014

S příchodem podzimu jsme pro vás připravili akční nabídku tepelných čerpadel NIBE, která platí pro období od 6.10.2014 do 21.11.2014. Podrobnosti najdete v přiloženém letáku.(leták)23.10.2014 - AKCE na podlahové vytápění Giacomini

Časově omezená sleva 10%  na materiál podlahového vytápění Giacomini. Podmínkou je odběr spolu s tepelným čerpadlem. Nabídka je platná do 21.10.2014.


23.10.2014 - Dotace Nová Zelená úsporám prodloužena do konce roku 2014

Ministerstvo životního prostředí prodlužuje termín podání žádostí do programu Nová zelená úsporám do konce letošního roku, tj. do 31. 12. 2014 do 12.00 hodin. Rozhodnutí prodloužit termín padlo na základě průzkumu mezi odbornou veřejností. V posledním týdnu navíc Státní fond životního prostředí ČR, který žádosti administruje, eviduje vysoký zájem ze strany žadatelů. Za poslední týden SFŽP přijal žádosti v hodnotě 53 milionů Kč. Vícen na www.novazelenausporam.cz


Akce JARO 2014 - Giacomini - akce na podlahové vytápění

Časově omezená sleva 10%  na materiál podlahového vytápění Giacomini. Podmínkou je odběr spolu s tepelným čerpadlem. Nabídka je platná do 20.6.2014 


12.5.2014 - Akce JARO 2014 - NIBE - akce na tepelné čerpadlo

Časově omezená akce na tepelná čerpadla švédského výrobce NIBE platná do 20.6.2014! Aktuální akční leták s tepelnými čerpadly NIBE naleznete zde.


7.4.2014 - Akce na solární systémy SUNTIME®Aktuální nabídku akčních sestav naleznete zde.
Základní komponenty solárních akčních sestav SUNTIME SOLAR SET:
 • solární kolektory Suntime 2.1
 • kotvení na střechu pro solární kolektory SUNTIME, manuály zde
 • propojovací sada pro hydraulické propojení kolektorůzde
 • čerpadlová skupina dvoustoupačková MEIBES S
 • zásobník pro ohřev teplé vody se dvěmi výmeníky HUCH HUSSAzde
 • expanzní solární nádoba
 • tříokruhová řídící jednotka
 • nemrznoucí teplonosné médium
 • termostatický směšovací ventil omezující teplotu teplé vody

 

(2.4.2014) Vyřizujeme dotace Nová zelená úsporám 2. výzva!

 

Pro naše zákazníky zařizujeme veškeré potřebné dokumenty pro podání žádosti o prostředky z programu Nová zelená úsporám.

Každá zakázka je navržena a realizována s ohledem na aktuální požadavky programu.Celou akci zrealizujeme v souladu s požadavky programu  a proto máte s naší firmou  jistotu, že peníze získáte.

Naše zkušenosti s dotacemi sahají až do roku 2009, kdy jsme úspěšně vyřizovali dotace z  programu Zelená úsporám. Podání žádosti je možné od 1.4.2014 - 31.10.2014, nebo do vyčerpaní alkované částky 1 900 000 000 (1mld. a 900 mil. korun). Více informací níže:

Žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

V rámci Výzvy budou podporována následující opatření (podrobná specifikace je k dispozici v Příloze II Směrnice MŽP č. 1/2014):

 1. Oblast podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
 2. Oblast podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 3. Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie


Harmonogram I. Výzvy

Zahájení příjmu žádostí: 1. dubna 2014
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. října 2014 do 12:00 hodin
Alokace finančních prostředků na Výzvu: nejvýše 1 900 000 000,- Kč

Dokumenty vyžadované při podání žádosti

 1. Vyplněný formulář žádosti o podporu.
 2. Doklad o projednání stavebního záměru s místně příslušným stavebním úřadem (nepředkládá se u podoblasti podpory C. 2 s výjimkou instalace tepelných čerpadel typu voda – voda /C.2.5/ a tepelných čerpadel země – voda /C.2.6/).
 3. Výpis z katastru nemovitostí ne starší 90 dní.
 4. Doklad o právní subjektivitě (dokládají pouze právnické osoby či fyzické osoby podnikající v oblasti poskytování bydlení, doklad nesmí být starší 90 dní).
 5. Plná moc s ověřenými podpisy zmocnitele i zmocněnce (v případě, kdy je žadatel při vyřizování žádosti zastupován třetí osobou).
 6. Souhlasné prohlášení spoluvlastníků (v případě, kdy žadatel není jediným vlastníkem předmětné nemovitosti zapsaným v listu vlastnictví, podpisy na souhlasném prohlášení spoluvlastníků musí být úředně ověřeny).
 7. Odborný posudek (dle specifikace Přílohy č. II/8 Směrnice MŽP č. 1/2014).
 8. Průkaz energetické náročnosti budovy (pouze pro žádosti z oblasti podpory A, B).
 9. Krycí list technických parametrů (vyhotovený a autorizovaný zpracovatelem energetického posudku).
 10. Dokumenty k veřejné podpoře (pokud projekt naplňuje znaky veřejné podpory).
 11. Doklad o vlastnictví bankovního účtu.

V případě žádostí podaných po ukončení realizace předkládá žadatel při podání žádosti také dokumenty prokazující ukončení realizace podporovaných opatření (dle specifikace v Příloze II/7 Směrnice MŽP č. 1/2014).

Pravidla způsobilých výdajů

Způsobilé jsou pouze výdaje za dodávky nebo služby prokazatelně zahájené a provedené po rozhodném datu 1. 1. 2013. Způsobilými výdaji jsou takové výdaje, které jsou přímo a výhradně spojeny s realizací podporovaných opatření splňující podmínky Programu.

Způsobilé výdaje pro oblast podpory A

V této oblasti podpory jsou mezi způsobilé výdaje zahrnuty výdaje za materiál, výrobky, montáž a provedení podporovaných opatření.
Maximální měrné způsobilé výdaje jsou pro jednotlivé typy podporovaných opatření:

 • Zateplení obvodových stěn                    1 500 Kč/m2
 • Zateplení šikmé či ploché střechy        1 500 Kč/m2
 • Zateplení podlahy na terénu                  2 000 Kč/m2
 • Výměna výplní stavebních otvorů          6 900 Kč/m2
 • Ostatní konstrukce                                      600 Kč/m2

Způsobilými výdaji v podoblasti podpory A.4 jsou výdaje na zpracování odborného posudku, tj. na zpracování projektové dokumentace a energetického posudku.

Způsobilými výdaji v podoblasti podpory A.5 jsou výdaje na zajištění odborného technického dozoru nad prováděním podporovaných opatření z podoblasti podpory A.1, A.2 nebo A.3.

Způsobilé výdaje pro oblast podpory B

V této oblasti podpory jsou způsobilé všechny výdaje související s výstavbou objektu a to včetně systémů technického zařízení budovy, mezi které se řadí například systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla, zařízení využívající obnovitelných zdrojů energie atd.

V podoblasti podpory B.3 jsou způsobilé výdaje na zpracování odborného posudku, tj. na zpracování projektové dokumentace a energetického posudku, a také výdaje spojené s provedením měření průvzdušností obálky budovy včetně vyhotovení protokolu o měření.

Způsobilé výdaje pro oblast podpory C

V této oblasti podpory jsou způsobilé všechny výdaje přímo související s dodávkou a montáží podporovaného opatření do budovy.

V podoblasti podpory C.4 je způsobilým výdajem také měření průvzdušnosti obálky budovy včetně vyhotovení protokolu o měření.

V podoblasti podpory C.5 jsou způsobilé výdaje na zpracování odborného posudku, tj. na zpracování projektové dokumentace a energetického posudku.

Více informací naleznete v textu Výzvy.

(1.4.2014)Dotace Nová zelená úsporám opět spuštěna 1.4.2014

Dotace Nová zelená úsporách je opět spuštěna.Výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory pro vlastníky a stavebníky rodinných domů na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění a na instalaci solárních termických systémů. Podání žádosti je možné od 1.4.2014 - 31.10.2014, nebo do vyčerpaní alkované částky 1 900 000 000 (1mld. a 900 mil. korun)

Dotace 2014

(7.6.2013)AKCE na tepelná čerpadla NIBE ČERVEN - VÝRAZNÉ SLEVY!!

Společnost NIBE ve spolupráci s naší firmou pro Vás připravila velmi zajímavou akční nabídku, ve které lze pořídit například tepelné čerpadlo NIBE SPLIT již od 130.000,-Kč nebo NIBE F1126 již od 95.000,-Kč bez DPH. Věříme, že si najdete v akční nabídce vhodné tepelné čerpadlo i pro Vás. Akční leták najdete zde.

Tepelné čerpadlo NIBE SPLIT set 1 včetně montáže 184 575Kč (vč. DPH 15%)!!

Tepelné čerpadlo NIBE SPLIT set 2 včetně montáže 196 075Kč (vč. DPH 15%)!!


(2.4.2013)AKCE solární ohřev s dotací Nová Zelená úsporám

Akce na solární systém s dotatí naleznete na této stránce.


(21.3.2013)Dotace na výměnu kotlů bude i v Ústeckém kraji

Výše podpory na výměnu jednoho kotle se uvažuje ve výši až 40 tisíc korun, je tedy nutná ještě spoluúčast žadatele. Pokud by se Ústecký kraj účastnil částkou 5 milionů korun a MŽP také 5 milionů korun, mohla by první výzva pomoci k výměně cca 250 kotlů.

Dotace na kotle v ústeckém kraji (zdroj: www.usteckenovinky.cz)


(21.2.2013) Nová Zelená úsporám bude podporovat i úsporné zdroje energie !!

Poslední podobu Nové Zelené úsporám představil vládě ministr Tomáš Chalupa dne 20.2.2013. V této verzi se již počítá s podporou obenovitelných zdrojů (kotle na biomasu, solární systémy atd.)

Program poběží v letech 2013 - 2020 a připraven je pro vlastníky soukromých a veřejných budov. Jako první se podpory dočkají komplexní rekonstrukce rodinných domů.

Vláda dnes schválila návrh věcného záměru programu Nová zelená úsporám, který jí předložil ministr Tomáš Chalupa. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR nyní připraví samotnou dokumentaci programu, kterou předloží ke schválení vládě České republiky včetně první výzvy k předkládání projektů.

První výzva bude zaměřena výhradně na zateplení rodinných domů s podmínkou výměny nevyhovujících zdrojů vytápění na tuhá fosilní paliva, samostatně pak v domech, které již na požadovanou úroveň zatepleny byly, a instalaci solárních systémů na ohřev teplé vody
v rodinných domech. Významným efektem programu bude vytvoření nebo udržení desítek tisíc pracovních míst.

„Program Nová zelená úsporám se stane významným prorůstovým opatřením s pozitivními dopady na českou ekonomiku. A to jak přímo na státní rozpočet, tak i pro rozvoj podnikatelské sféry. Profitovat z něho budou především občané a dále firmy ve stavebnictví, strojírenství a dalších souvisejících oborech. Dalším nezanedbatelným přínosem je i zlepšení vzhledu našich měst a obcí," říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Navrženy jsou tyto formy podpory: přímá dotace, která bude záviset na procentním snížení energetické náročnosti budovy, dále bonus např. na pořízení nového kotle v souladu
s podmínkami programu, nebo dotace na projektovou dokumentaci.

Akceptované budou náklady na realizace zateplení rodinných domů, výstavby, výměny zdrojů na tuhá fosilní paliva a instalaci solárních systémů na ohřev teplé vody započaté po 1. lednu 2013 a v souladu s podmínkami programu Nová zelená úsporám. Nově bude podporována také výměna kotlů na tuhá fosilní paliva za nové zdroje tepla s lepšími parametry a také instalace solárních systémů na ohřev teplé vody. Solární systémy mohou být instalovány i na nezateplené budovy, protože zde dochází k úspoře energie na výrobu teplé užitkové vody.

Zdroj: www.sfzp.cz

Současný stav návrhu programu Nová Zelená úsporám byl prezentován na veletrhu FOR PASIV (http://www.forpasiv.cz/2013/cz/jak-stavi-pasivni-dum.asp)

 

Krátké shrnutí programu vystihuje následující tabulka:

Oblast podpory Kombinace podpor Nová Zelná úsporám
A+D Zateplení (ekologický zdroj již instalován v minulosti) + projekt a průkaz energetické náročnosti
A+C1(+D)) Zateplení + výměna stávajícího neekologického zdroje za ekologický + projekt a průkaz energetické náročnosti
A+C3(+ D)) Zateplení (ekologický zdroj již instalován v minulosti) + instalace solárního systému pro ohřev teplé vody + projekt a průkaz energetické náročnosti
A+C1+C(+ D)) Zateplení + výměna stávajícího neekologického zdroje za ekologický + instalace solárního systému pro ohřev teplé vody + projekt a průkaz energetické náročnosti
C2+DD Výměna zdroje tepla (pokud je již zatepleno na EA max. 70 kWh/m2.rok) + projekt a průkaz energetické náročnosti
C2+C3 (+D) Výměna zdroje tepla za ekologický (pokud je již zatepleno na EA max. 70 kWh/m2
C3+D Instalace solárního systému pro ohřev teplé vody + projekt
BB Nová výstavba – nelze kombinovat s žádnou podporou výše uvedenou

Více informací naleznete na:


(7.2.2013) Novinka v sortimentu - TURBOCOLLECTOR®

NIBE ENERGY SYSTEMS CZ jako jediný dodavatel na trhu nabízí naprosto unikátní potrubí TURBOCOLLECTOR® od švédské společnosti MUOVITECH, které svou konstrukcí umožňuje až o 20% vyšší efektivnost a zisk energie ze země, než standardně na trhu běžné „hladké“ potrubí.

TURBOCOLECTOR® je unikátní potrubí vyvinuté pro co nejefektivnější odběr energie z plošného zemního kolektoru nebo geotermálních hlubinných zemních vrtů. Díky velmi nízkému tepelnému odporu potrubí

TURBOCOLECTOR®, velmi nízké tlakové ztrátě a turbulentnímu průtoku je odběr energie ze země až o 20% vyšší než u standardního „hladkého“ potrubí, které je standardně používáno.

Potrubí TURBOCOLECTOR® je vyráběno dle normy INSTA SBC 12201 EN 12201:2003 a je certifikováno dle platných norem a předpisů. Zárukou švédské kvality potrubí TURBOCOLECTOR® je certifikace nejen potrubí jako produktu, ale také celého výrobního procesu. Díky tomuto faktu mohla švédská společnost MUOVITECH získat patent na toto potrubí platný pro celou Evropu.

Neváhejte a pořiďte si tepelné čerpadlo od TermoWattu.

 


(12.12.2012) Akce na solární kolektory SUNTIME akce solární kolektory

TermoWatt s.r.o. ve spolupráci s výrobcem PROPULS SOLAR vyrábějícím vysoceselektivní solární kolektory SUNTIME, vyhlašuje časově omezenou akci na kolektory.

Akce je poskytována formou slevy z ceny kolektorů bez DPH. Původní cena 11490. Akční nabídka 9990Kč bez DPH (platná pro kolektory typu 2.1)

Neváhejte a pořiďte si solární systém od nás. Podepíšeme smlouvu a solární systém nainstalujeme až počasí dovolí.

Akce je platná pouze do konce roku 2012!!

Pro velký zájem je akce prodloužena do 28.2.2012!


(1.12.2012) Tepelná čerpadla NIBE jsou opět nejlépe hodnocena! Test tepelná čerpadla

Švédský test tepelných čerpadel zjistil vítěze tepelných čerpadel, která se prodávájí v ČR. NIBE si opět obhájilo prvneství v úspoře energie pro radiátorový systém za rok. 

Neváhejte a pořiďte si tepelné čerpadlo NIBE od nás.

Výsledky testu ke stažení v souboru pdf a jpeg.

Více informací na webu www.energimyndigheten.se


(28.11.2012) Nová Zelená úsporám nebude podporovat ekologické zdroje vytápění

Nová Zelená úsporám nebude podporovat čisté zdroje vytápění, ale pouze zateplovaní domů a výstavbu v pasivním standardu. Nic pro výměnu zdrojů vytápění, jako jsou tepelná čerpadla, solární systémy a kotle na biomasu, Nová Zelená úsporám nepřinese.

Více informací na webu České televize:

(6.11.2012) Akční nabídka na tepelná čerpadla NIBE - PODZIM 2012

Tepelná čerpadla NIBE SPLIT v akčních setech s konzolí a potrubím s bonusem 57.000,-Kč.

Tepelná čerpadla NIBE F2025 v akčním setu s jednotkou VVM 300 s bonusem 79.800,-Kč.

Tepelná čerpadla NIBE F2025 v akčním setu s řídícím systémem SMO s bonusem 57.000,-Kč.

Tepelná čerpadla NIBE F2300 v akčním setu s jednotkou VVM 500 s bonusem 68.400,-Kč.

Země-voda

Tepelná čerpadla NIBE F1126 a F1226 se slevou 15% , bonus až 27.360,-Kč.

Tepelná čerpadla NIBE F1145 a F1245 v akčních setech se slevou 15% a dotací 50% na materiál plošného zemního kolektoru, bonus až 59.419,-Kč.

Tepelná čerpadla NIBE F1145 a F1245 v akčních setech s příslušenstvím, bonus až 45.600,-Kč.

Tepelná čerpadla NIBE F1150 a F1250 se slevou 15%, bonus až 50.445,-Kč

Akce je platná do 28.11.2012 nebo do vyprodání zásob!

Kontaktujte nás pro vyhotovení nezávazné nabídky, nebo prohlídky tepelného čerpadla u nás v kanceláři. Volejte 731659316, nebo pište na zacek(zavináč)termowatt.cz, nebo využijte náš online formulář


 

(2.7.2012) AKCE na tepelná čerpadla NIBE ZÁŘÍ (prodlouženo do 29.10.2012)

NIBE ENERGY SYSTEMS CZ ve spolupráci s TermoWatt s.r.o. přichází s červencovou prodejní akcí, kde si můžete vybrat z mnoha možností akčních sestav tepelných čerpadel a bonusů.

Připravili jsme pro Vás velice zajimavé akční sety tepelných čerpadel NIBE systému země-voda, voda voda a vzduch voda.

Vzduch-voda Tepelná čerpadla NIBE SPLIT v akčních setech s konzolí a potrubím s bonusem 57.000,-Kč.

Tepelná čerpadla NIBE F2025 v akčním setu s jednotkou VVM 300 s bonusem 79.800,-Kč.

Tepelná čerpadla NIBE F2025 v akčním setu s řídícím systémem SMO s bonusem 57.000,-Kč.

Tepelná čerpadla NIBE F2300 v akčním setu s jednotkou VV M 500 s bonusem 68.400,-Kč.

Země-voda Tepelná čerpadla NIBE F1126 a F1226 se slevou 15% , bonus až 27.360,-Kč

Tepelná čerpadla NIBE F1126 a F1226 se slevou 15%, bonus až 27 360Kč.

Tepelná čerpadla NIBE F1145 a F1245 v akční setech se slevou 15% a dotací 50% na materiál plošného zemního kolektoru, bonus až 59.419,-Kč.

Tepelná čerpadla NIBE F1145 a F1245 v akční setech s příslušenstvím, bonus až 45.600,-Kč.

Tepelná čerpadla NIBE F1150 a F1250 se slevou 15%, bonus až 50.445,-Kč

Akce je platná do 28.9.2012 nebo do vyprodání zásob!

Kontaktujte nás pro vyhotovení nezávazné nabídky, nebo prohlídky tepelného čerpadla u nás v kanceláři. Volejte 731659316, nebo pište na zacek(zavináč)termowatt.cz, nebo využijte náš online formulář


 

(2.7.2012) AKCE na tepelná čerpadla NIBE ČERVENEC

NIBE ENERGY SYSTEMS CZ ve spolupráci s TermoWatt s.r.o. přichází s červencovou prodejní akcí, kde si můžete vybrat z mnoha možností akčních sestav tepelných čerpadel a bonusů.

Připravili jsme pro Vás velice zajimavé akční sety tepelných čerpadel NIBE systému země-voda, voda voda a vzduch voda.

Vzduch-voda Tepelná čerpadla NIBE SPLIT v akčních setech s konzolí a potrubím s bonusem 57.000,-Kč.

Tepelná čerpadla NIBE F2025 v akčním setu s jednotkou VVM 300 s bonusem 79.800,-Kč.

Tepelná čerpadla NIBE F2025 v akčním setu s řídícím systémem SMO s bonusem 57.000,-Kč.

Tepelná čerpadla NIBE F2300 v akčním setu s jednotkou VV M 500 s bonusem 68.400,-Kč.

Země-voda Tepelná čerpadla NIBE F1126 a F1226 se slevou 15% , bonus až 27.360,-Kč

Tepelná čerpadla NIBE F1145 a F1245 v akční setech se slevou 15% a dotací 50% na materiál plošného zemního kolektoru, bonus až 59.419,-Kč.

Tepelná čerpadla NIBE F1145 a F1245 v akční setech s příslušenstvím, bonus až 45.600,-Kč.

Tepelná čerpadla NIBE F1150 a F1250 se slevou 15%, bonus až 50.445,-Kč

Akce je platná do 30.7.2012 nebo do vyprodání zásob!

Kontaktujte nás pro vyhotovení nezávazné nabídky, nebo prohlídky tepelného čerpadla u nás v kanceláři. Volejte 731659316, nebo pište na zacek(zavináč)termowatt.cz, nebo využijte náš online formulář

 


(29.10.2012) Sleva na tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRON WPL20AZ výstavní kus!

Nové a nepoužité tepelné čerpadlo  STIEBEL ELTRON WPL20 se slevou 20% a instalací v hodnotě 15000 Kč ZDARMA!!

Více informací o tomto tepelném čerpadle naleznete zde

Tepelné čerpadlo lze vidět v showroomu kanceláře v České Lípě na adrese Bendlova 2237.  Tepelné čerpadlo máme skladem a instalace je možná prakticky do 1 týdne!

Akce je platná do 29.11.2012 nebo do vyprodání tohoto kusu

Kontaktujte nás pro vyhotovení nezávazné nabídky, nebo prohlídky tepelného čerpadla u nás v kanceláři. Volejte 731659316, nebo pište na zacek(zavináč)termowatt.cz, nebo využijte náš online formulář

 


(16.1.2012) Zimní AKCE 2012 na tepelná čerpadla NIBE. SLEVA až 50 000 Kč!:

AKCE PRODLOUŽENA DO 20.6. 2012!!

Nestihli jste realizaci nového tepelného čerpadla v roce 2011?? Nevadí, i přes zvýšenou DPH (14%) v roce 2012 jsou tepelná čerpadla NIBE ještě výhodnější!

Výrobce NIBE ENERGY SYSTEMS cz pro Vás připravil pro nový rok 2012 velice zajímavou nabídku na akční sety tepelných čerpadel, kde můžete získat zcela nová tepelná čerpadla země/voda NIBE F1126 a NIBE F1226 za zaváděcí ceny se slevou 15%.

Součástí prodejní akce NIBE ZIMA 2012 jsou také akční sety tepelných čerpadel vzduch/voda NIBE SPLIT od 8 do 16kW se slevou 50 000 Kč. NIBE F2025 se slevou až 70 000 Kč a tepelných čerpadel země/voda NIBE F1145 a NIBE F1245 se slevou  až 40 000Kč

Pro majitele nízkoenergetických a pasivních domů máme připraveny akční ceny ventilačních tepelných čerpadel NIBE, které Vám v domě zajistí vytápění, ohřev vody a především řízené větrání se zpětným ziskem energie. Tato tepelná čerpadla jsou nově vybavena inteligentním řídícím systémem s multifunkčním barevným displejem, který je zobrazen v letáku. Akce platí do vyprodání akčních zásob. Nejdéle do 20.3.2012.

Pro nezávaznou nabídku na tepelné čerpadlo využijte náš online formulář

Více informací u nás v kanceláři, emailem i telefonicky


(27.2.2012) Fotografie z veletrhu Moderní vytápění v Praze (23.-26.2 2012)

Veletrh Moderní vytápění 2012 Praha - Holešovice

Moderní vytápění 2012-NIBE Moderní vytápění 2012-WEllina Moderní vytápění 2012-Propuls SOLAR

Zúčastnili jsme se veletrhu Moderní vytápění v Praze Holešovicích s našimi dodavateli úsporných topných systémů, firmou Usby s.r.o. (Infrapanely Wellina) a firmou PROPULS SOLAR s.r.o. (Výrobce solárních kolektorů SUNTIME) Na veletrhu dále vystavoval výrobce tepelných čerpadel NIBE, výrobce ekologických kotlů ATMOS atd.


 

(8.2.2012) Zelená úsporám jinak: půjčky místo přímých dotací ( www.e15.cz)

Už žádné štědré dotace, které pokryjí většinu nákladů na zateplování budov a ekologičtější vytápění, ale přechod od části přímých subvencí ke zvýhodněným půjčkám. Právě tímto směrem se bude podle zdrojů deníku E15 ubírat nový program, který naváže na Zelenou úsporám. O konkrétní podobě programu jedná ministerstvo životního prostředí s obcemi, družstvy, zástupci podnikatelů i dalšími odborníky.

„Je zde konsenzus, že podpory by měly být méně štědré,“ potvrzuje programový ředitel Hnutí Duha Vojtěch Kotecký, který je jedním z účastníků rozhovorů. Na druhé straně upozorňuje, že přechod na půjčky je možný u sociálně silnějších domácností. V případě sociálně slabších rodin by podle Duhy měly být zachovány přímé dotace. „Chceme, aby se zateplily také domy na vesnicích i v menších obcích,“ říká Kotecký.

Princip zvýhodněných půjček místo přímých příspěvků je v souladu s koncepcí takzvané zelené banky, podle níž se peníze díky splácení úvěrů alespoň zčásti vracejí a využívají k dalším projektům. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa uvádí, že jednou z inspirací může být chystaný britský program půjček, jehož správcem má být soukromý subjekt. Je ovšem podle něho nutné brát v potaz, že Češi své byty vytápějí mnohem více než Britové.

Nový český program má být financován výnosy z povolenek, jejichž aukce začnou v zemích Evropské unie příští rok. Tyto peníze jsou příjmem státu a na „novou Zelenou úsporám“ půjde jen část výnosu. I tak může jít o desítky miliard korun pro období 2013–2020, pokud se ovšem cena evropské povolenky nebude pohybovat příliš nízko.

Původní program Zelená úsporám čerpal finance z jiného zdroje – kjótských kreditů, což je fakticky jiný druh povolenek, s nimiž se obchoduje celosvětově.

Příjemci podpory zřejmě budou také města a obce, strůjci nového programu chtějí investovat rovněž do veřejných budov. Podle některých zdrojů by ovšem forma úvěrů pro města nebyla příliš vhodná, protože by zvyšovala jejich zadlužení. „Požadujeme, aby alespoň část podpory byla formou přímých dotací,“ řekl výkonný místopředseda Svazu měst a obcí Jaromír Jech. Otázkou také je, zda by případné poskytování zvýhodněných úvěrů v tomto případě nenarazilo na evropská pravidla ochrany hospodářské soutěže.

Je možné, že výše podpory bude odstupňovaná podle jednotlivých projektů, rozhodně už ale nemá pokrývat sedmdesát procent nákladů jako dříve. Nižší podpora ale znamená, že bude možné uspokojit více zájemců ať už formou přímých dotací nebo půjček. „Bude nutné kombinovat různé typy finančních nástrojů,“ uvádí Vojtěch Kotecký.

Zdroj: www.e15.cz Autor článku: Jan Žižka


(16.1.2012) Zimní AKCE 2012 na tepelná čerpadla NIBE. SLEVA až 50 000 KČ!:

AKCE PRODLOUŽENA DO KONCE DUBNA 2012!!

 

Nestihli jste realizaci nového tepelného čerpadla v roce 2011?? Nevadí, i přes zvýšenou DPH (14%) v roce 2012 jsou tepelná čerpadla NIBE ještě výhodnější!

Výrobce NIBE ENERGY SYSTEMS cz pro Vás připravil pro nový rok 2012 velice zajímavou nabídku na akční sety tepelných čerpadel, kde můžete získat zcela nová tepelná čerpadla země/voda NIBE F1126 a NIBE F1226 za zaváděcí ceny se slevou 15%.

Součástí prodejní akce NIBE ZIMA 2012 jsou také akční sety tepelných čerpadel vzduch/voda NIBE SPLIT od 8 do 16kW se slevou 50 000 Kč. NIBE F2025 se slevou až 70 000 Kč a tepelných čerpadel země/voda NIBE F1145 a NIBE F1245 se slevou  až 40 000Kč

Pro majitele nízkoenergetických a pasivních domů máme připraveny akční ceny ventilačních tepelných čerpadel NIBE, které Vám v domě zajistí vytápění, ohřev vody a především řízené větrání se zpětným ziskem energie. Tato tepelná čerpadla jsou nově vybavena inteligentním řídícím systémem s multifunkčním barevným displejem, který je zobrazen v letáku. Akce platí do vyprodání akčních zásob. Nejdéle do 20.3.2012.

Pro nezávaznou nabídku na tepelné čerpadlo využijte náš online formulář

Více informací u nás v kanceláři, emailem i telefonicky


(3.10.2011) AKCE na tepelná čerpadla NIBE prodloužena!: SLEVA 45000 Kč, nebo podlahové vytápění zdarma!

Ve spolupráci s výrobcem tepelných čerpadlem NIBE nabízíme našim zákazníkům využití dvou velice zajímavých AKCí na vybraná tepelná čerpadla NIBE.(1.9.2011) AKCE na tepelná čerpadla NIBE: SLEVA 45000 Kč, nebo podlahové vytápění zdarma!

Ve spolupráci s výrobcem tepelných čerpadlem NIBE nabízíme našim zákazníkům využití dvou velice zajímavých AKCí na vybraná tepelná čerpadla NIBE.


(15.08.2011) Porovnání investice do solárního systému s investicí do termínovaných vkladů.

Následující tabulka ukazuje výnos z termínovaného vkladu a výnos z instalace solárního zařízení pro ohřev TV. Doba spoření je 5 let. Výše vkladu 80 000 Kč. Výše investice do solárního zařízení 80 000 Kč vč. DPH. Od úspory solárního zařízení je ročně odečteno 369 Kč na vícenáklady.

Název banky

Výše vkladu/investice do zařízení

Úroková sazba (hrubá/čistá-po odečtení daně)

Vyplacený úrok/úspora

Daň z úroků

Čistý úrok/úspora

[Kč]

[Kč]

[Kč]

WPB Capital - Spoření n@ dálku

80 000 Kč

5% (4,25% )

20 000,00

3 000,00

17 000,00

WPB Capital - WPB termínovaný vklad

80 000 Kč

4,9% (4,1%)

19 600,00

2 940,00

16 660,00

GE Money Bank

80 000 Kč

3% (2,6%)

12 000,00

1 800,00

10 200,00

Volksbank

80 000 Kč

2,3% (2%)

9 200,00

1 380,00

7 820,00

Citibank

80 000 Kč

1,48% (1,1%)

5 920,00

888

5 032,00

LBBW Bank

80 000 Kč

0,73% (0,6%)

2 920,00

438

2 482,00

Solární systém

80 000 Kč

6,4% (6,4%)

28 717,00

0

28 717,00

Sazba v % p.a. pro měnu CZK, délku vkladu 5 roků a částku 80 000 CZK platnou pro 9.11.2010. (Zdroj: http://www.finance.cz/bankovnictvi/financni-kalkulacky/terminovane-vklady/)

Výnos solárního zařízení počítá s úsporou 1827 kWh/rok, výchozí cenou za elektřinu 2,74 Kč a 10% nárůstem ceny za kWh / rok (výpočet proveden v programu SUNTIWARE)

Z tabulky je zřejmé, že volné finanční prostředky nám z výše uvedených nejlépe zhodnotí pořízení solárního systému.

Výhody pořízení solárního systému oproti termínovanému vkladu:

 • Vyšší zhodnocení investice (vyšší úrok)
 • Možnost navýšení úroku (zvýšení výnosu) v důsledku vyššího růstu ceny elektřiny (Čím bude elektřina, kterou ohříváte vodu v boileru dražší, tím více ušetříte s již instalovaným solárním systémem)
 • Relativně bezriziková investice do solárního zařízení. (na solární zařízení nepůsobí makroekonomická rizika: inflace, bankovní úpadek, devalvace atp.)
 • Během minimální 30tileté životnosti solárních panelů se vložené prostředky vrátí 4 násobně.

Nevýhody:

 • Likvidita prostředků vložených do solárního zařízení. (Přeměna prostředků vložených do solárního zařízení zpět na peníze)

Výnos (úspora) ze solárního zařízení v 1. roce provozu je 5006 Kč. (– 369 Kč vícenáklady na provoz solárního zařízení)

(19.7.2011)Novinka v sortimentu! Tepelná čerpadla Českého výrobce Climatec Group a.s.

Nově jsme zařadili do nabídky tepelných čerpadel také cenově přijatelnější výrobky českého výrobce, společnosti Climatec Group a.s.

Více informací o dodavateli naleznete na jeho internetových stránkách: www.climatec.cz


(08.6.2011)Osm tisíc žadatelů dostane peníze během léta, další tisíce žadatelů dostávají schválené smlouvy

08.06.2011 - Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) vyplatí během následujících tří měsíců peníze více než osmi tisícům žadatelům. Jde o žadatele, jejichž žádosti prošly dubnovou Radou fondu a minulý týden je schválili v rámci celého procesu kupci emisních kreditů. Tito lidé již své projekty realizovali. Dalších 16 tisíc žádostí v rámci stejného schválení Radou fondu je před realizací a SFŽP všem žadatelům rozesílá schválené smlouvy - během uplynulého týdne bylo rozesláno 3,5 tisíce těchto smluv. Celkem je tak již v programu zadministrováno přes 61 tisíc žádostí, z nichž je již v tuto chvíli proplacena polovina.

„Se současným stavem programu Zelená úsporám jsem velmi spokojen, zejména s ohledem na stav, který v programu panoval v prvních měsících letošního roku. Jsem rád, že přes 61 tisíc žadatelů, kteří předložili své projekty v pořádku, jsou již řádně a bez prodlení administrováni. Také je s nimi na rozdíl od minulosti pravidelně komunikováno a těm, co již své projekty realizovali, jsou průběžně posílány peníze na jejich účty. Za uplynulý měsíc to byla více než miliarda korun a od začátku tohoto roku více než 3,3 mld. Kč," uvádí Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí.

Za první dva roky programu Zelená úsporám byly vyplaceny dotace ve výši 2 mld. Kč, letos je to za pět měsíců již 3,3 mld. Kč. V rámci Programu Zelená úsporám tak byla již 31 tisícům žadatelům proplacena částka v celkové výši přibližně 5,3 mld. Kč.

Na poslední Radě fondu, která zasedala 28. dubna, bylo projednáno téměř 25.000 žádostí a minulý týden byl celý proces schvalování završen souhlasem kupců. Z uvedeného počtu je 8 323 žádostí již po realizaci a těmto žadatelům SFŽP posílá smlouvy. Poté co dodají podepsanou smlouvu, začíná vyplácení peněz. K výplatám dochází maximálně do 90 dnů od doručení dokumentů na fond.

Zdroj: www.zelenausporam.cz


(03.6.2011)Program Zelená úsporám získal další prostředky

03.06.2011 - Ministerstvu životního prostředí se podařilo během dubna a května uzavřít dva kontrakty o prodeji emisních kreditů s japonskou firmou Mitsui na téměř 2 miliony jednotek AAU. Takto získané prostředky budou použity na doplnění příjmů programu Zelená úsporám.

„Tento prodej dokazuje, že kupci vnímají pozitivní vývoj v programu Zelená úsporám v posledních měsících, kdy se nám podařilo zkontrolovat a zadministrovat všechny žádosti a nastavit procesy dalšího fungování projektu. Ty zajistily, že všechny dosud doručené žádosti jsou v současnosti propláceny z disponibilních zdrojů Státního fondu životního prostředí. Postupně bude fond prostředky doplňovat, včetně prodejů emisních kreditů, a další doručené opravené žádosti průběžně proplácet podle data jejich přijetí," vysvětluje ministr Tomáš Chalupa. „Jsme rádi, že se prodej další části kreditů podařil a v programu Zelená úsporám se dostane na další české domácnosti, které na výplatu prostředků čekají," dodává.

V současné době probíhají další intenzivní jednání Ministerstva životního prostředí s dalšími kupci emisních kreditů. I přesto že vyjednávání jsou po hospodářské krizi a neštěstí v Japonsku čím dál složitější, je Česká republika v prodeji emisních kreditů dlouhodobě nejúspěšnější zemí.

Do dnešního dne prodalo Ministerstvo životního prostředí celkem 87,5 milionů jednotek AAU. Většinu z nich odkoupilo Japonsko (japonská vláda a soukromá firma Mitsui), část emisních kreditů od Česka koupily i vlády Rakouska, Španělska a Světová banka.

Možnost prodat jednotky AAU získala Česká republika díky tomu, že od roku 1990 snížila své emise skleníkových plynů již o téměř 33 %, přičemž se zavázala v Kjótském protokolu snížit emisí skleníkových plynů o 8 %. Své nevyužité právo vypouštět emise skleníkových plynů proto může ve formě jednotek AAU prodat ostatním státům (v případě Japonska firmám), které mají problém se splněním svých závazků.

Podle zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů nakládá s jednotkami AAU Ministerstvo životního prostředí a výnosy z prodeje jednotek jsou příjmem Státního fondu životního prostředí ČR. Ten je poté investuje výhradně do programu Zelená úsporám.

Poznámky Jednotka AAU (jednotka přiděleného množství, Assigned Amount Unit) je jednotka definovaná v rámci Kjótského protokolu, která představuje obchodovatelné právo státu vypustit jednu tunu emisí CO2 v období 2008 - 2012. Přebytek svých jednotek může země, která snížila emise víc, než se v Kjótském protokolu zavázala, prodat ostatním zemím.

Zdroj: www.zelenausporam.cz


(03.5.2011)Všechny žádosti o dotace, které jsme podali našim zákazníkům, jsou v pořádku!

S radostí oznamujeme všem našim stávajícím zákazníkům, kterým jsme instalovali a následně vyřizovali dotace z programu Zelená úsporám, že jejich žádosti jsou úplné a bezchyb. Nemusí se tedy obávat o své peníze.

Ing. Rostislav Žáček - obchodní manažer


(02.5.2011) Ombudsmanka nově pomůže žadatelům v programu Zelená úsporám

Žadatelé v programu Zelená úsporám, kteří nejsou spokojeni se způsobem vyřízení své žádosti o dotaci, se ode dneška mohou obracet na ombudsmanku programu Petru Kolínskou. Kromě vyřizování stížností bude ombudsmanka pomáhat upravovat administraci programu tak, aby se počet oprávněných stížností snížil na minimum.

Program Zelená úsporám je svým zaměřením a rozsahem zcela ojedinělý a již dnes pomohl desítkám tisíc domácností výrazně snížit výdaje za energie. Další desítky tisíc domácností získají finanční podporu do konce tohoto roku, a to díky tomu, že Česká republika je rekordmanem v prodeji emisních kreditů. „Velký počet zájemců o dotaci na zateplení nebo výměnu zdroje vytápění a unikátnost celého projektu s sebou přináší i některé problémy v administraci programu a nespokojené žadatele. Úkolem ombudsmanky programu je nejen vyřídit komplikovanější nebo opakované stížnosti, ale především na základě jejich analýzy navrhnout úpravu administrace programu tak, abychom novým stížnostem předcházeli," uvedla ke zřízení funkce ombudsmanky Radka Bučilová, která je pověřena řízením SFŽP ČR. Na ombudsmanku se žadatelé mohou obrátit v případě nespokojenosti s vyřízením svého podání nebo stížnosti prostřednictvím Zelené linky nebo projektového manažera SFŽP ČR či v případě, že je jejich problém zvlášť složitý.

„Nespokojeným žadatelům mohu slíbit, že jejich stížnost pečlivě prozkoumáme a pokud bude chyba na straně SFŽP ČR, tak ji co nejrychleji napravíme," uvedla Petra Kolínská. Kontakt na ombudsmanku Mgr. Petra Kolínská

 • E-mail: ombudsman@zelenausporam.cz
 • Poštovní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
 • Osobní návštěva: termín schůzky je možné si domluvit prostřednictvím e-mailu ombudsman@zelenausporam.cz

Pro žadatele a příjemce podpory v programu Zelená úsporám je zřízena také Zelená linka. Profesionálně vyškolení pracovníci vám poradí při řešení možných nejasností ohledně administrace žádostí i realizace projektů. Číslo na call centrum je 800 260 500, provoz běží ve všední dny od 7.30 do 16.00 (jednotně ve všech krajích). Své dotazy můžete také posílat na dotazy@zelenausporam.cz.

Petra Kolínská vystudovala český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1995 se podílela na vzniku nezávislého měsíčníku Parlamentní zpravodaj. Od roku 2002 do roku 2004 působila jako redaktorka a později šéfredaktorka portálu pro neziskový sektor Econnect. V letech 2006-2007 pracovala pro nevládní organizaci Oživení, které se dlouhodobě zabývá problematikou transparentnosti veřejné správy, prevencí korupce a propagací udržitelné dopravy. Ve Státním fondu životního prostředí ČR pracuje od července 2007 v odboru komunikace.

Zdroj: www.zelenausporam.cz


(02.5.2011) SFŽP: Aktualizovali jsme dokumenty programu

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa podepsal aktualizovanou verzi Příloh I a Dodatek č. 2 Směrnice MŽP č. 9/2009 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci programu Zelená úsporám. Aktualizovaná verze příloh i dodatek zohledňují změny, které ministr Chalupa nedávno oznámil veřejnosti. Jedná se zejména o to, že pro získání dotace z programu Zelená úsporám bude rovněž rozhodující datum doručení žádosti o podporu Státnímu fondu životního prostředí ČR. Podpora bude přiznána podle termínu doručení úplné žádosti.

Další úpravy se týkají skutečnosti, že žadatelé, kteří podali neúplnou žádost, budou mít pouze jednu šanci svou žádost doplnit. V neposlední řadě dodatek zmiňuje možnost získání finančních prostředků z jiných zdrojů než z prodeje jednotek přiděleného množství AAU a následné vypořádání.

Zdroj: www.zelenausporam.cz.


(29.4.2011) Ministr podepsal dalších téměř 25 tisíc žádostí (Tisková zpráva)

Rada Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) schválila a ministr Tomáš Chalupa dnes podepsal další vlnu žádostí o dotace z programu Zelená úsporám. Na jednání Rady fondu bylo odsouhlaseno téměř 25 tisíc žádostí ve výši přesahující 7,2 mld. Kč. Celkem tak bylo již od začátku programu schváleno přes 61 tisíc žádostí za zhruba 15,4 mld. Kč. U 16 tisíc žádostí, které jsou neúplné, byli žadatelé osloveni dopisem a vyzváni k doplnění ve lhůtě 60 dnů. Jak budou doplněné žádosti přicházet, tak budou postupně kontrolovány a správně doplněné žádosti budou dále administrovány a následně propláceny v souladu se stavem finančních prostředků SFŽP.

„Jsem velmi rád, že se podařilo po usilovné práci během předchozích tří měsíců a zpracování všech žádostí co nejrychleji schválit velký balík žádostí žadatelů. Po odsouhlasení kupci, zhruba do dvou týdnů, začne Fond rozesílat žadatelům vyrozumění a smlouvy. Po doložení realizovaných opatření nebude nic bránit tomu, abychom žadatelům dotaci poslali," uvádí Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí.

Neúplné žádosti

Kolem 16 tisíc žádostí je nesprávně vyplněných, tedy neúplných. U těch byli žadatelé během včerejšího dne vyzváni dopisem k doplnění. Na opravu budou mít 60 dnů. Pokud žadatelé nebudou na tuto výzvu reagovat, jejich žádost nebude dále administrována. „Všechny žadatele s neúplnými žádostmi jsme ve stejný den vyzvali k opravě, proto je žádáme, aby sledovali své poštovní schránky. Postupně se budeme snažit prostředky fondu doplňovat a také dodatečně opravené, zadministrované a schválené žádosti postupně proplácet. Naším cílem je, aby se dostalo postupně na všechny," dodává Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí.

Rozbíhá se důsledná kontrola

Současně SFŽP zahájil důslednou kontrolu projektů v programu Zelená úsporám. „Jsou zpracovány jasné, konkrétní metodické kontrolní postupy s cílem u všech žádostí ověřit soulad se smlouvou a s projektovou dokumentací. Máme informace o tom, že ne vždy bylo postupováno při realizaci v souladu se smluvními podmínkami. Pokud najdeme neoprávněně čerpané prostředky, budou žadatelé či zhotovitelé důsledně postihováni. Neoprávněně čerpané či požadované finanční prostředky nebudou vypláceny nebo budou zpětně vymáhány," doplňuje ministr Tomáš Chalupa.

 Celkový přehled žádostí

Od vyhlášení programu do 31. 12. 2010 bylo ze SFŽP ČR již profinancováno 13 500 žádostí o podporu v celkové výši 2 002 mil. Kč. Od 1. 1. 2011 do 27. 4. 2011 bylo profinancováno dalších 14 500 žádostí o podporu ve výši 2 735,0 mil. Kč. V rámci Programu Zelená úsporám byla žadatelům zatím proplacena částka v celkové výši 4 737,0 mil. Kč. Za první tři měsíce tohoto roku byla žadatelům profinancovaná vyšší podpora, než v letech 2009 a 2010 dohromady. V polovině května by mělo být proplaceno na účty žadatelů zhruba 5 miliard korun.

Zdroj: www.zelenausporam.cz.


(27.4.2011) Ministr Chalupa: Dopisy budou odeslány ve čtvrtek

27.04.20 Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa navštívil Státní fond životního prostředí ČR a setkal se nejen s jeho vedením, ale i se zaměstnanci fondu. Poděkoval jim za dosavadní práci a vyjádřil jim podporu pro následující období, kdy projektové manažery čeká administrace žádostí Zelená úsporám a kolo výzev v Operačním programu Životní prostředí.

Minulý týden ministr Tomáš Chalupa představil další postup v programu Zelená úsporám. Podle tohoto scénáře je v současné době na Státním fondu životního prostředí ČR připravováno k odeslání 16 612 dopisů žadatelům, kteří budou vyzvání k doplnění neúplných žádostí o dotace v programu Zelená úsporám. Na opravu budou mít 60 dnů.

SFŽP přijal k vypravení tohoto velkého objemu dopisů brigádníky. Ministr Tomáš Chalupa se k nim připojil a zkompletoval několik dopisů pro žadatele. „Snažíme se o maximální urychlení celého procesu administrace, protože žadatelé žili dlouho v nejistotě. Mohu žadatele ujistit, že dopisy budou odeslány ve čtvrtek 28. dubna, jak jsem minulý týden slíbil," řekl ministr Tomáš Chalupa.

Zdroj: www.zelenausporam.cz.


(20.4.2011) Ministr představil další postup v programu Zelená úsporám. Peníze jsou na všechny řádné žádosti. Žadatelé s chybami budou vyzváni k opravě a postupně vypláceni.

V programu Zelená úsporám je od dnešního dne jasno. Vláda dnes projednala další postup v programu Zelená úsporám, který ministr životního prostředí Tomáš Chalupa představil široké veřejnosti. Hlavní a pozitivní informací je to, že budou uspokojeni všichni žadatelé s řádně vyplněnými žádostmi. Na všechny žádosti doposud schválené a žádosti před schválením jsou finanční prostředky k dispozici a budou co nejdříve proplaceny. U žádostí, které jsou neúplné, budou žadatelé osloveni dopisem a vyzváni k doplnění. Jak budou přicházet doplněny, tak budou postupně kontrolovány a správně doplněné žádosti propláceny v souladu se stavem finančních prostředků SFŽP.

Od příchodu nového ministra životního prostředí Tomáše Chalupy se tomuto projektu věnoval úzký tým vedení pověřenou ředitelkou SFŽP Radkou Bučilovou. „Když jsem nastoupil v lednu do funkce ministra, nebyl přehled o základních faktech programu. Nebylo známo, kolik je žádostí, v jakých objemech. Vše se muselo nově nastavovat," říká ministr Tomáš Chalupa.

Vedení fondu dostalo za úkol do 31. ledna 2011 uvedená formální data zmapovat a kompletně administrovat. Následující dva měsíce pak probíhala rekonstrukce časové osy přijatých žádostí. „Jedině s těmito daty a v přehledné podobě bylo možné rozhodnout o další budoucnosti programu," doplňuje Tomáš Chalupa.

Po téměř tříměsíčním období je v celém programu Zelená úsporám jasno a ministerstvo může žadatelům přesně prezentovat, jaký bude další postup.

Dosud se v programu pohybuje 79 093 žádostí. Aktuálně je schváleno celkem 37 477 žádostí. Dalších 24 717 žádostí je úplných a před schválením. Tyto dvě skupiny žádostí jsou v pořádku a budou proplaceny.

Od vyhlášení programu do 31. 12. 2010 bylo ze SFŽP ČR již profinancováno 13 500 žádostí o podporu v celkové výši 2 002 mil. Kč. Od 1. 1. 2011 do 15. 4. 2011 bylo profinancováno dalších 12 000 žádostí o podporu ve výši 2 284,0 mil. Kč. V rámci Programu Zelená úsporám byla žadatelům zatím proplacena částka v celkové výši 4 286,0 mil. Kč. Za první tři měsíce tohoto roku byla žadatelům profinancovaná vyšší podpora, než v letech 2009 a 2010 dohromady.

Celkem 16 612 žádostí je nesprávně vyplněných, tedy neúplných. U těch budou žadatelé vyzváni během dvou týdnů dopisem k doplnění. Na opravu budou mít 60 dnů. Pokud žadatelé nebudou na tuto výzvu reagovat, jejich žádost nebude dále administrována. „Podle našich výpočtů jsme schopni vyplatit všechny řádně vyplněné žádosti. Žadatelé s neúplnými žádostmi budou vyzváni k opravě. Postupně se budeme snažit prostředky fondu naplňovat a také dodatečně opravené žádosti postupně proplácet. Naším cílem je, aby se dostalo postupně na všechny," uvedl Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí.

Zdroje financování

Uskutečněné audity a kontroly v minulých měsících ukázaly, že v současné době chybí v programu téměř 8 miliard Kč. Ministerstvo proto navrhlo systémová opatření, která povedou k zajištění vyrovnaného stavu.

První z opatření je úplná redukce segmentu veřejné budovy, čímž dojde k úspoře 4 miliardy korun. Dále se předpokládá, že kontrolou všech typů žádostí se ušetří miliarda korun. Dalších 600 milionů korun lze očekávat prodejem emisních povolenek do Japonska a Německa a 250 miliónů korun snížením technické asistence.

Podle předběžných odhadů získá fond na vyrovnání záporné osmimiliardové bilance příjmy ve výši 7,5 miliardy korun. Ty půjdou na postupné proplácení opravených žádostí. Zbývající částku půl miliardy korun bude fond dále hledat. „Museli jsme se vypořádat s celým problémem a zároveň jsme chtěli uspokojit co největší počet soukromých žadatelů o podporu v programu Zelená úsporám, pro které byl program původně určen. Velmi mne mrzí, že města a obce nedostanou podporu, nicméně mají na rozdíl od soukromých žadatelů další možnosti, jak žádat o příspěvky. Jedním z nich je například Operační program Životní prostředí. Program Zelená úsporám jsem zdědil, a proto jsou má řešení nutným kompromisem," dodává ministr Chalupa.

Rozbíhá se důsledná kontrola

Současně s řešením uvedených problémů, rozbíhá SFŽP důslednou kontrolu projektů v programu Zelená úsporám. „Jsou zpracovány jasné, konkrétní metodické kontrolní postupy s cílem u všech žádostí ověřit soulad se smlouvou a s projektovou dokumentací. Máme informace o tom, že ne vždy bylo postupováno při realizaci v souladu se smluvními podmínkami. Pokud najdeme neoprávněně čerpané prostředky, budou žadatelé či zhotovitelé důsledně postihováni. Neoprávněně čerpané či požadované finanční prostředky nebudou vypláceny nebo zpětně vymáhány," doplňuje ministr Tomáš Chalupa.

Klíčové je vypořádání minulosti, následně přijde na řadu budoucnost Zelené úsporám

Podle ministra Tomáše Chalupy události kolem programu Zelené úsporám jasně ukazují, jak nepříjemný vývoj může mít projekt, který není dlouhodobě a efektivně řízen. Důležité je nyní, aby se fond vypořádal se všemi existujícími žádostmi. Průběžně se pak bude řešit, jaká bude další budoucnost programu Zelená úsporám. S tím souvisí i další personální obsazení fondu.

„Do tří měsíců chci vypsat výběrové řízení na ředitele SFŽP. Od nového vedení budu chtít jasnou a dlouhodobou koncepci celé organizace. S ohledem na vývoj v oblasti redukce emisí CO2, který skýtá příležitosti pro obchodování s emisními povolenkami, jsem v případě programu Zelená úsporám a jeho dalšího pokračování optimistický," doplňuje ministr Tomáš Chalupa.

Celkový přehled žádostí

Žádosti schválené a vyplacené (20.000)
 3 086 mil. Kč
Žádosti schválené, zatím nevyplacené (17.000)  5 866 mil. Kč
Žádosti kompletní a připravené
na schválení RF (24.717))
 6 492 mil. Kč
Žádosti, u kterých bude zaslána
výzva k doplnění (16.612))
 7 144 mil. Kč
Žádosti, u kterých byla
administrace ukončena (287))
  0 Kč

Ombudsman pro žadatele

SFŽP si uvědomuje, že komunikaci se žadateli je třeba zlepšit, a proto je součástí změn v programu Zelená úsporám zřízení funkce ombudsmana. Ombudsman dohlédne na to, aby stížnosti a podněty žadatelů byly vyřízeny v co nejkratším čase a kvalitně. Pokud nebude žadatel spokojen s odpovědí Státního fondu životního prostředí ČR, může svoji stížnost projednat s ombudsmanem, a to buď písemně, nebo osobně. Do funkce ombudsmana byla jmenována Petra Kolínská.

Zdroj: www.zelenausporam.cz.

Celá tisková konference na webu ČT 24.


(30.3.2011) Ministr seznámil starosty se stavem programu Zelená úsporámm

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa seznámil starosty s aktuálním stavem programu Zelená úsporám a čerpáním prostředků z Operačního programu Životní prostředí.

V rámci krajského zasedání Svazu měst a obcí ČR, tentokrát starostů Středočeského kraje a hlavního města Prahy, vystoupil ministr životního prostředí Tomáš Chalupa se svou prezentací a seznámil starosty s aktuálním stavem programu Zelená úsporám a čerpáním prostředků z Operačního programu Životní prostředí.

Starostové středočeských měst a obcí byli seznámeni jak s aktuálním stavem programu, tak také s nejbližšími kroky, které Ministerstvo životního prostředí podnikne. „Předpokládám, že výsledky všech žádostí budeme znát pravděpodobně do čtrnácti dnů. V ten okamžik budeme schopni říci, jak budeme pokračovat dále," uvedl ministr Tomáš Chalupa. „Přeji si znovuotevření programu, ale nejdříve musíme vyřešit současnou situaci," doplnil ministr.

Kromě programu Zelené úsporám informoval ministr Chalupa starosty o probíhajících a plánovaných výzvách Operačního programu životního prostředí. Během následné diskuze vyslechl dotazy, názory a připomínky k zemědělskému a půdnímu fondu, nebo k problematice čistíren odpadních vod.

Ke stažení: Prezentace ministra k situaci kolem programu Zelená úsporám.

Zdroj: www.zelenausporam.cz.


(7.2.2011) MŽP upřesňuje informace zpravodajského portálu Aktuálně.cz

Ministerstvo životního prostředí upřesňuje informace zpravodajského portálu Aktuálně.cz, který uvádí, že program Zelená úsporám je pro letošní rok uzavřen a nebude již přijímat žádné nové žádosti.

„Nejdřív musíme vyřídit žádosti, které již byly podány a na které jsou peníze". Neumím v tuto chvíli říct, jaká konkrétní suma to je, protože stále není několik tisíc žádostí vyhodnoceno. Teprve potom budeme vědět, kolik reálný deficit je," upřesňuje ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Ministerstvo životního prostředí vyhodnotí zbytek podaných žádostí. Během následujících 3-4 týdnů pak bude možné určit, zda dojde ke krácení dotace a pokud ano, tak o kolik. Informace o uzavření programu jsou v současné době předčasné. Zdroj: www.zelenausporam.cz.


(7.2.2011) Zelená úsporám letos zavírá, nové žádosti fond nepřijme

Praha - Program Zelená úsporám na zateplování domů a výměnu starých kotlů na uhlí za ekologické vytápění zůstane už pro letošek uzavřen novým žádostem.Aktuálně.cz to potvrdil vysoce důvěryhodný zdroj ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP), který Zelenou úsporám administruje. Celá zprava k přečtení na www.aktualne.cz.


(21.1.2011) Dotace z programu Zelená úsporám vyplatí MŽP do konce března

Do konce března dostanou od Státního fondu životního prostředí ČR finanční dotace žadatelé, jejichž smlouvy byly schváleny 91. Radou fondu 30. září loňského roku. Celkem se jedná o 17 000 žádostí v objemu přes 5 miliard korun, které byly podány v období od června do září minulého roku. Zároveň také pokračuje kontrola přijatých žádostí, kterých zbývá překontrolovat ještě 9 000, v prosinci loňského roku bylo prověřeno 5 000 žádostí. Celá zpráva zde.


(6.1.2011) Výprodej kotle ATMOS C 18 S za super cenu!

Prodej kotle ATMOS C 18 S na uhlí a dřevo se zárukou 2 roky. Více zde.


(6.1.2011) Program Zelená úsporám získal další prostředky

Ministerstvo životního prostředí a japonská firma Mitsui & Co. uzavřely v prosinci 2010 smlouvy o prodeji dalších 9,55 mil. jednotek AAU. Program Zelená úsporám tak získal další prostředky, které budou využity pro zateplování rodinných a bytových domů, výstavbu domů v pasivním standardu a výměnu starých kotlů za ekologické vytápění. Celá zpráva zde.


(23.12.2010) Sluneční elektrárny pro chaty a volný čas nově v sortimentu!

Od dnešního dne jsme náš sortiment solární techniky rozšířili o tzv. ostrovní solární systémy, které si můžete na své chatě, či jiném objektu bez přípojky elektrické energie nainstalovat sami. Kompletní nabídku naleznete zde:


(20.12.2010) Aktuální informace o programu Zelená úsporám (tisková zpráva)

V programu Zelená úsporám probíhá od 31. 10. stále kontrola přijatých žádostí, kdy ještě zbývá zkontrolovat 14 000 žádostí.

Podle předběžných odhadů SFŽP je možné očekávat převis mezi 3 až 5 miliardami korun. Aktuální průměrná dotace se pohybuje v rozmezí 60 až 65 %.

V současné době vedeme jednání s kupci emisních kreditů, protože uvažujeme o snížení dotace v řádu několika procentních bodů, tak abychom mohli uspokojit všechny žadatele, kteří podali žádost dle podmínek programu. „V průběhu celého roku 2009 bylo přijato 3 100 žádostí. V posledním týdnu před přerušením programu pak celkem 10 425 žádostí, což je výrazně více než SFŽP očekával.

Tento extrémní nárůst počtu přijatých žádostí je nad naší administrativní a personálně-technickou kapacitu a není možné tyto projekty zkontrolovat do konce ledna. Proto lze očekávat, že program nebude otevřen 1. února, jak bylo původně deklarováno," řekla 1. náměstkyně ministra Rut Bízková.

Schválené dotace vyplatíme do března. Celkem 20 000 žádostí v objemu 5,7 miliard korun schválených na 91. Radě fondu, která se konala 30. září, a na 92. Radě fondu, která se konala 11. listopadu, bude vyplaceno v původní, požadované výši.

Prostředky mohou žadatelé očekávat do konce března příštího roku. V současné době je v programu Zelená úsporám evidováno 75 000 žádostí. Ministerstvo životního prostředí podniká účinné kroky k důsledným kontrolám realizovaných opatření, převážně se jedná o zateplení bytových panelových domů a výměnu starých kotlů na fosilní paliva za kotle na biomasu. V současné době probíhají další jednání s kupci emisních kreditů.

Zdroj: www.zelenausporam.cz

.

(13.12.2010) Zímní AKCE na tepelná čerpadla NIBE - AKCE NIBE Zima 2010/2011

NIBE ENERGY SYSTEMS přichází s jedinečnou zimní akcí, kde si můžete vybrat ze tří možností bonusů a slev v rámci akce NIBE ZIMA 2010/2011. Více informací naleznete zde.


(13.12.2010) Tepelná čerpadla NIBE nově v sortimentu

Naše společnost získala rozšířila nabídku tepelných čerpadel o tepelná čerpadla známého švédského výrobce tepelných čerpadel NIBE. Více indormací o tepelných čerpadlech Vzduch-voda se dozvíte zde a o tepelných čerpadlech Země-voda zde.


(9.12.2010) Akční solární sety s kolektory SUNTIME

Ceník zvýhodněných solárních setů pro ohřev teplé vody s kolektory SUNTIME včetně zásobníku TUV naleznete zde


(20.11.2010) Solární systémy s kolektory SUNTIME se vyplatí i bez dotace

Díky kvalitě solárních kolektorů Suntime, které jsou vyrobeny pro klimatické podmínky střední Evropy, se investice do solárního systému vyplatí i bez dotací. Dotace zkracují dobu návratnosti cca o 3-5 let, což je vzhledem k životnosti solárních kolektorů Suntime (přes 30 let) zanedbatelná doba.

Doba návratnosti je naopak více ovlivněna dalším zdražováním energií, které v konečném důsledku návratnost solárních zařízení zkracují.

Čím dražší budou energie, tím rychlejší je návratnost investice do solárních systémů.

V případě jakýchkoliv dotazů k problematice solárních kolektorů nás neváhejte kontaktovat.


(16.11.2010) Projektová dokumentace na solární zařízení pro ohřev teplé vody za poloviční cenu

Od dnešního dne nabízíme našim zákazníkům přípravu projektové dokumentace na solární zařízení pro ohřev TUV za zvýhodněnou cenu.

Protože jsme přesvědčeni, že 1.2.2011 bude podávání žádostí znovu otevřeno, nabízíme přípravu projektové dokumentace za zálohovou cenu 2500 Kč s DPH 20%. Doplatek po Vás budeme požadovat až po znovuotevření podávání žádostí.(5.11.2010) Žádost o dotace Zelená úsporám před nebo po realizaci?

Tento rok je důkazem, že o dotace z programu Zelená úsporám je velice vysoký zájem. Celkem již bylo k 1.10. 2010 schváleno 35 tisíc žádostí za více než 8 mld. korun. (celá tisková zpráva)

Vzhledem k pozastavení podávání žádostí o dotace proto nabízíme všem zájemců o solární systémy a ekologické kotle přípravu dokumentů pro podání žádosti k datu 1.2.2011.

Podání žádosti lze dvojím způsobem:

 • 1. Podání žádosti před realizací: žádost podáme ještě před tím, než samotný solární systém nebo kotel fyzicky nainstalujeme. K tomu potřebujeme projektovou dokumentaci, podle které fond žádost schválí. Po schválení dotace máme 9 měsíců na realizaci (instalaci kotle, solárního systému). Výhodou je, že finance jsou pro Vás na SFŽP „rezervovány“. Máte tedy jistotu, že dotaci získáte.
 • 2. Podání žádostí po realizaci: žádost podáme až po celé realizaci – instalaci zařízení. K tomu potřebujeme projektovou dokumentaci + protokol o uvedení do trvalého provozu včetně faktur s potvrzením o zaplacení.
Doporučujeme v tuto chvíli zajistit veškeré potřebné náležitosti a podat žádost o dotace k datu 1.2.2011, a to před realizací. Nečekejte až za vás dotaci vyčerpají jiní a ozvěte se nám!

(30.10.2010) Pozastavení příjmu žádostí o dotaci Zelená úsporám

Dne 25.10 2010 se na stránkách www.zelenausporam.cz objevila zpráva o ukončení podávání žádostí o dotaci z programu Zelená úsporám pro rok 2010. Podávání je ukončeno ke dni 29.10.2010.

Obnovení podávání žádostí z programu Zelená úsporám je, dle vyjádření Státního fondu životního prostředí, naplánováno na 1.2.2011.

Proto prosíme všechny zájemce o solární technologii o vyplnění poptávkového formuláře na našich webových stránkách. Obratem Vám zašleme ZDARMA nezávaznou cenovou nabídku včetně ekonomické analýzy.

Chcete-li využít dotace z programu Zelená úsporám, doporučujeme podat žádost o dotace ihned po obnovení podávaní žádostí dne 1.2.2011.

Podání žádosti včetně její administrace a zhotovení projektové dokumentace za Vás rádi vyřídíme.

Vzhledem k předpokládanému zájmu o přípravu projektové dokumentace a podání žádostí, zvažte zahájení přípravy ještě dnes.

Čím dříve začneme na společné přípravě pro podání dotace pracovat, tím více času nám zbude na vyřízení veškerých formalit pro podání žádosti ihned v únoru 2011. Dle dostupných informací nelze s jistotou říci, na jakou dobu bude podávání žádostí znovu otevřeno.

Zpět na úvodní stránku www.termowatt.cz